Psihotični poremećaji

Kada govorimo o psihotičnim poremećajima, prva asocijacija velikog broja ljudi je shizofrenija. Iako spada u grupu psihotičnih poremećaja, shizofrenija je samo jedna vrsta ovih poremećaja. Termin ”psihoza” po svom značenju i sveobuhvatnosti širi je od pojma shizofrenije. Za psihotične poremećaje značajno je to što u značajnoj meri utiču na kognicije, emocije, ponašanje i kompletno funkcionisanje osobe. Odlikuju ih halucinacije, sumanutosti, različiti oblici poremećaja svesti, mišljenja, afekta i opažanja.

Najčešće se javljaju u kasnoj adolescenciji i ranom odraslom dobu. Često se kod ovih pacijenata uočava nedostatak uvida u postojanje poremećaja – pacijent ne veruje da je bolestan, svoje izmenjeno mentalno funkcionisanje doživljava kao normalno i to sve dodatno usložnjava problem zbrinjavanja i lečenja ovih poremećaja.

Shizofrenija

Shizofrenija spada u grupu psihotičnih poremećaja i samim tim sadrži sve do sad spomenute karakteristike ove grupe poremećaja. Oboleli od Shizofrenije često su lošijeg socioekonomskog statusa, nisu oženjeni/udati, što se objašnjava poremećajima motivacije, volje i libida koji su karakteristični za ove pacijente. U proseku svaka treća osoba sa ovim poremećajem pokuša da izvrši samoubistvo, dok svakoj desetoj to pođe za rukom. Oni često boluju i od drugih psihijatrijskih poremećaja, a na prvom mestu su poremećaji nastali usled upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Vrste shizofrenije su:

1. Paranoidna shizofrenija – najčešći tip shizofrenije. Karakterišu je relativno stalne sumanute ideje, često praćene slušnim halucinacijama i poremećajima opažanja. Najčešće su vrlo upadljive sumanute ideje proganjanja, odnosa, uzvišenog porekla, telesnih promena ili ljubomore; halucinatorni glasovi (”glasovi u glavi”) koji prete, naređuju ili neverbalne slušne halucinacije kao što su smejanje, zviždanje, pevušenje.

2. Hebefrena shizofrenija – ovu vrstu karakterišu izrazite promene afekta, kao i sumanute ideje i halucinacije koje se javljaju povremeno. Ponašanje je često impulsivno, nepredvidivo; raspoloženje neprimereno situaciji, a misli dezorganizovane. Ovi pacijenti pokazuju tendenciju ka osamljivanju, a poremećaj se najčešće javlja između 15. i 25. godine.

3. Katatona shizofrenija – glavna karakteristika ove vrste shizofrenije je izraziti psihomotorni poremećaj koji može varirati po intenzitetu od jednog do drugog ekstrema: od izuzetne pokretljivosti do ukočenosti ekstremiteta koji se mogu održavati dugo vremena.

4. Nediferencirana shizofrenija – u ovu grupu spadaju ona stanja koja ispunjavaju opšte dijagnostičke kriterijume za shizofreniju, ali se ne poklapaju ni sa jednim od goreopisanih tipova ovog poremećaja.

5. Jednostavna (simpleks) shizofrenija – ovo je relativno redak poremećaj koji karakteriše neobično ponašanje, nesposobnost prilagođavanja društvenim pravilima, kao i pad sveukupne produktivnosti. Sumanutih ideja i halucinacija najčešće nema, a poremećaj je po svom intenzitetu manje psihotičnog karaktera nego drugi nabrojani tipovi shizofrenije.

Lečenje psihotičnih poremećaja:

Istraživanja ukazuju na još uvek nedovoljno rasvetljenu vezu između genetskih faktora i pojave ovih poremećaja. Pored toga, značajan udeo u nastanku, održavanju ali i terapiji psihotičnih poremećaja igra socijalno okruženje i psihološki faktori. Stoga su i terapijske intervencije usmerene u dva pravca: psihofarmaci i psihoterapija, s tim što se pod psihoterapijom najčešće podrazumevaju kreativne radionice, grupe podrške i različiti programi koje bi ovakve pacijente osnažili da svakodnevno funkcionišu u onoj meri u kojoj je to moguće, uz istovremenu podršku i edukaciju porodice obolelih.

Shares