Najčešća pitanja

Centar za psihoterapiju i grupnu analizu “Bjanko” u sklopu svojih delatnosti nudi mnoštvo različitih usluga. Korisnici tih usluga često su ljudi različitih profila, a sve njih objedinjuje jedno: želja da povrate narušen kvalitet svog života ili sačuvaju i poboljšaju postojeći. Ipak, u svakodnevnom govoru, ljudi često ne razlikuju polja delatnosti različitih profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja. Isto tako, imaju brojna pitanja na koja ne mogu lako da nađu odgovor…

Kome da se obratim: psiholog ili psihijatar?

Jedno od najčešćih dilema ljudi koji bi želeli da se obrate jednom od ova dva profila jeste – kome? Razlike između ove dve profesije su velike, ali je većina tih razlika zapravo odličan teren za međusobno dopunjavanje i plodonosnu saradnju. Tako je psihijatar po svom osnovnom zanimanju lekar koji je završio specijalizaciju iz psihijatrije i njegova ekspertiza su duševna oboljenja i izmenjeno mentalno funkcionisanje. U tom kontekstu, psihijatar sprovodi dijagnostičke i terapijske intervencije, bilo da je reč o farmakoterapiji ili psihoterapiji. Psiholog je, sa druge strane, obrazovanje stekao u kontekstu humanističkih nauka i njegova ekspertiza jeste kompletno duševno funkcionisanje čoveka. Zato psiholozi mogu biti raznih usmerenja i orijentacija (razvojni, medicinski, HR, PR, obrazovni, pedagoški, forenzički, klinički i tako dalje).

Najzad, psihoterapeut je psiholog, psihijatar ili stručnjak iz neke druge humanističke oblasti (lekar, pedagog, sociolog) koji je prošao neophodnu edukaciju iz određenog psihoterapijskog modaliteta. Ipak, samo psihijatar ima potrebna znanja i ovlašćenja za sprovođenje farmakoterapije, dok svi ostali mogu da se, nakon završene edukacije i supervizije, bave psihoterapijom.

Ko ide kod psihologa i psihijatra?

Kod psihologa pre ili kasnije idu svi. Bilo da je u pitanju upis u školu, regrutacija, sistematski pregled, profesionalna selekcija, orijentacija odnosno kada postoji bilo kakva potreba za psihološkom procenom nečijeg aktuelnog funkcionisanja. U kliničkom kontekstu, psiholog, pored dijagnostike, sprovodi psihoterapiju, ali njegova ovlašćenja i polje delovanja prevazilaze klinički okvir, te se on u kontekstu mentalnog zdravlja može baviti organizacijom i sprovođenjem raznih edukativnih seminara, radionica, treninga i svih drugih oblika grupnog rada koji za svrhu imaju podučavanje određenim veštinama koje nam pomažu u svakodnevnom životu i radu. Stoga je polje primene znanja psihologa veoma veliko, jer oni mogu da rade sa opštom populacijom, ali i sa specifičnim subgrupama unutar nje, shodno potrebama i ličnim kvalifikacijama.

Kod psihijatra se obično ide kada postoji izmenjeno mentalno funkcionisanje, bilo po uputu lekara opšte prakse ili samovoljno. Psihijatar zatim pristupa dijagnostici i koracima neophodnim za uspešno lečenje odnosno optimalan tretman klijenta, najčešće kombinacijom psiho i farmakoterapije, u zavisnosti od potreba klijenata.

Jednom rečju, psihijatar je zadužen za psihičke probleme i poremećaje, dok psiholog kao polje svojih delatnosti može imati poremećaje, ali i rad sa ”normalnom” populacijom. Psihoterapeut je taj koji se bavi lečenjem.

Zašto baš “Bjanko” centar?

Bjanko Centar za psihoterapiju i grupnu analizu sastavljen je od tima stručnjaka koji su obrazovanje i iskustvo stekli unutar različitih psihoterapijskih pravaca, tako da je spektar usluga koje se pružaju prilično veliki: individualna analitička terapija, grupna analitička terapija, sistemska porodična terapija, individualno psihološko savetovanje, zatim treninzi, seminari i edukacije iz različitih tema nastali integrisanjem teorijskog okvira i iskustva stečenog u praksi. Svi stručnjaci zaposleni u  Centru za psihoterapiju i grupnu analizu “Bjanko” su u kontinuiranoj supervizijskoj i intervizijskoj komunikaciji, odnosno pod stalnim nadzorom koji uključuje i razmenu informacija, a kreira plodno tle za integrisanje različitih tehnika i pruža mogućnost sagledavanja problema iz više različitih uglova.

Shares