Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Kako napisati CV

Sastavljanje CV je prvi korak u potrazi za poslom. Zbog toga mu obavezno posvetite značajnu pažnju. CV bi trebalo da na kratak, jasan i struktuiran način da opisuje Vaše dosadašnje obrazovanje i radno iskustvo.

Iako ne postoji univerzalni obrazac ili recept po kome CV treba da bude napisan, ipak se mogu definisati neki okviri, tj. kriterijumi koji čine dobar CV. Na prvom mestu CV bi trebalo da sadrži sledeće podatke o Vama:

Opšti podaci:

U ovom delu obavezno treba da budu navedeni Vaše ime i prezime, godina rođenja, adresa, broj telefona i mobilnog telefona, kao i Vaša e-mail adresa.

Podaci o formalnoj edukaciji:

Ovaj deo trebalo bi da sadrži podatke o završenoj srednjoj školi, fakultetu ili postdiplomskim studijama i specijalizacijama. Informacije bi bilo najbolje da navodite u obrnutom hronološkom redu – od najskorijih ka onima koje su se dogodile u prošlosti. Pored navedene informacije o završenoj školi uvek navedite tačna razdoblja (od kad do kad je trajalo školovanje), tačan naziv institucije i usmerenje, tj. stečeno zvanje.

Podaci o neformalnoj edukaciji:

U ovom odeljku navedite sve seminare i kurseve koje ste pohadali, projekte na kojima ste učestvovali, zatim konferencije, tribine, edukacije, letnje škole i sva ona mesta na kojima ste sticali znanja, a ne spadaju u zvanične obrazovne institucije.

Podaci o nagradama:

U ovom delu navedite stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, konkurse na kojima ste učestvovali i bilo kakvo priznanje koje ste osvojili za svoj rad.

Podaci o publikacijama:

Ukoliko ste izdali publikacije u formi članaka, knjiga, monografija i tako dalje, navedite to u posebnom poglavlju ”Publikacije” i navedite tačnu referencu svog rada.

Podaci o radnim iskustvima:

Ovaj deo vašeg CV trebalo bi da sadrži tačan naziv svake kompanije u kojoj ste radili, period zaposlenja u svakoj od njih (mesec i godina), poziciju na kojoj ste radili i koje su bile Vaše dužnosti i odgovornosti. I kod ovog dela vodite se principom obrnutog hronološkog redosleda kao i kod navodenja podataka o edukaciji.

Podaci o znanju stranih jezika:

Deo o poznavanju stranih jezika trebalo bi da sadrži navedene sve jezike kojima se služite. U produžetku obavezno naznačite u kojoj meri (početni, srednji, napredni nivo, konverzacija) poznajete apekte poznavanja jezika (čitanje, pisanje, konverzacija). Takođe navedite sve diplome ili sertifikate koje imate, a koji potvrduju kvalitet vašeg znanja jezika.

Podaci o poznavanju računarskih programa:

U ovom delu potrebno je da navedete podatke o svojoj informatičkoj pismenosti – koje operativne sisteme, programske pakete i aplikacije poznajete (Windows, Linux; Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint), Statistica, SPSS, ArhiCad, CorelDRAW, Photoshop i tako dalje). Obavezno naglasite one programe i aplikacije čije se poznavanje eksplicitno traži od Vas.

Podaci o hobijima:

Navedite ih ukoliko Vam je ostalo prostora. Hobiji i ostala interesovanja deluju lepo u svakoj biografiji jer Vas predstavljaju kao osobu koja, uz rad, zna da uskladi i zabavu u svom životu. Ipak, vodite računa da ovaj deo bude sažet i koncizan, kako bi naglasak ostao na Vašim konkretnim profesionalnim kompetencijama.

Lične osobine:

U ovom delu navedite osobine koje su relevantne za poziciju za koju konkurišete kao što su, na primer: inicijativnost, timski rad, upornost, komunikativnost… Često su zahtevi za ličnim osobinama navedeni u samom oglasu, pa ih uskladite sa onim osobinama koje Vi posedujete. Vodite računa da to budu zaista Vaše osobine, a ne samo ono što bi se dopalo poslodavcu.

CV ne bi trebalo da bude duži od dve A4 strane.